ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

           สารเรซิ่น ได้รับการทดสอบในลานขยะแห่งหนึ่ง และประเมินผลเมื่อเวลาผ่านไป 3 และ 5 ปีแม้ว่าสารเรซิ่นจะเปลี่ยนสี แต่โครงสร้างสารยังคงเดิม การวิเคราะห์น้ำจากขยะที่ไหลผ่านสารเรซิ่นปรากฏว่าน้ำมีค่าความเบี่ยงเบนที่ชัดเจนในองค์ประกอบ และไม่มีสารเรซิ่นเจือปนอยู่เช่นกัน ข้อมูลจากการวิจัยและการทำงานจริง ของทางบริษัทไม่พบว่าสารเรซิ่น มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการสลายตัวหรือการเสื่อมสภาพ

           การเติมเต็มโพรงในดิน ข้อมูลจากการวิจัยและการทำงานจริง ของทางบริษัทไม่พบว่าสารเรซิ่นมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการสลายตัวหรือการเสื่อมสภาพ ความทนทานของสารเรซิ่น ได้บันทึกไว้เป็นอย่างดี รวมถึงตารางค่าความต้านทานทางเคมี ความต้านทานทางเคมีและการทำละลายของสารยูรีเทคนั้นอยู่ในขั้นดี ส่วนความต้านทานต่อไขมันนั้น ดีเยี่ยม สารเรซิ่นจะขยายตัวในตัวทำละลายซึ่งทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่มีกลิ่นหอม (Aromatic oxygenated solvents) แต่คุณสมบัติเดิมจะกลับคืนเมื่อแห้ง

           สารเรซิ่นจะคงตัวต่อตัวทำละลาย ผงซักฟอก เกลือแกง กรด และด่างทั่วไป หากแต่กรดและด่างเข้มข้นจะทำลายสารเรซิ่น และทำให้สาร เสื่อมสภาพทางเคมี ตัวทำละลายแบบมีขั้วจะทำให้สารเรซิ่นเกิดความเสียหาย แต่สารจะถูกทำละลาย ในขอบเขตที่จำกัดจากสารเคมีเหล่านี้สารเรซิ่นจะไม่ประกอบตัวกับเห็ดและรา และจะไม่ถูกปกคลุมหรือย่อยสลายด้วยรา ไม่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์แมลง หรือสัตว์จำพวกหนู เป็นสารที่มีความเป็นกลางทางเคมี เมื่อกระทบแสงแดด รังสี อุลตร้าไวโอเล็ตจะทำให้มีสีเหลือง และเกิดความเปราะตรงส่วนผิวหน้า