บริการ

เติมเต็มโพรงด้วยวัสดุมวลเบา

             การเติมเต็มโพรงในดิน หรือใต้สิ่งปลูกสร้างด้วยวัสดุมวลเบาเป็นการซ่อมแซมเติมเต็มช่องว่างเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับฐานรากของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง และป้องกันการไหลซึมของน้ำไม่ให้เข้าไปในท่อระบายน้ำ หรือถังบรรจุน้ำใต้ดิน รวมถึงการพังทลายของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่น ถนน แผ่นลาดคอสะพาน ทางขึ้น - ลงในท่าอากาศยาน วิธีนี้เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทเช่น งานถมแทนดินที่เกิดการทรุดตัว งานถมช่องท่อระบายน้ำ งานถมอุดท่อลอด ท่อระบายน้ำ และอุโมงค์ งานถมอุดท่อลอด ท่อระบายน้ำ และอุโมงค์ งานถมรางสาธารณูปโภคกำแพงกั้นดิน และกำแพงตีนเป็ด งานอุดหรือถมช่องว่าขนาดใหญ่ หลุมยุบ และเหมืองร้าง งานถมรูปวงแหวน (Annular filling) งานก่อสร้างแผ่นพื้นที่วางบนดิน งานทดแทนหรือซ่อมดินฐานราก และงานประยุกต์ใช้ทางธรณีวิทยา เป็นต้น

             วัสดุมวลเบาที่ทางบริษัทใช้เป็นคอนกรีตมวลเบา ซึ่งสามารถนิยามได้ว่าคือคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ผสมน้ำและ preformed foam โดยเมื่อวัสดุแข็งตัวแล้วจะมีความหนาแน่นที่ประมาณ 50 ปอนด์ หรือ 22.7 กิโลกรัม หรือน้อยกว่าส่วนผสมเหล่านี้อาจจะรวมถึงวัสดุที่เป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นขี้เถ้าหรือสารประกอบเคมีอื่นๆ จากวัสดุที่มีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งอยู่ในสถานะที่ยังเป็นของเหลวสามารถไหลหลังจากแข็งตัวแล้วสามารถมีค่า specificed compressive strength ได้ถึง 600-1,200kg/cm2 psi 84.3 kg/cm หลังจากเริ่มแข็งตัวประมาณ 28 วัน แต่โดยส่วนใหญ่การใช้งานทั่วไปค่า specificed compressive strength จะมีค่า 600-1,200 kg/m3 psi 22 cm2 ซึ่งจะทำให้สามารถขุดออกได้เมื่อมีความจำเป็นในอนาคต

คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา

น้ำหนักเบา

สามารถไหลปรับระดับได้ด้วยตัวเอง

อัดฉีดได้รวดเร็วโดยใช้ปั๊มหรือแรงโน้มถ่วง

สามารถเลือกระดับความหนาแน่นและความแข็งแรงตรงกับงานได้

ช่วยลดแรงดันกำแพงกันดินและโครงสร้างคอสะพาน

สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสิ่งปลูกสร้างและสภาพทางธรณีวิทยา

สามารถทดแทนวัสดุรองพื้นทางก่อนทำการบดอัด

สาเหตุหลักของการเกิดโพรง

           สาเหตุหลักของการเกิดโพรงคือ การก่อสร้างและการขุดเจาะในงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดการเซาะกร่อนดินใต้โครงสร้าง โดยสาเหตุต่างๆ อาจกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้

  • การทำเหมืองแร่
  • ท่อน้ำรั่วชะล้างดิน
  • แผ่นดินเลื่อน หรือดินถล่ม
  • สิ่งปลูกสร้าง แทงค์ หรือท่อใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างผุพัง
  • การไหลซึมของน้ำชะดินเข้าท่อระบายน้ำ ตามรอยต่อ รอยแตก หรือรอยร้าว

ข้อดีของการเติมหลุม ร่อง ช่อง โพรง

  • คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบดอัดด้วยทรายหรือดินกลบ
  • ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และสามารถควบคุมได้
  • ไม่ทำให้การปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงหยุดชะงัก

การประเมินในเชิงเทคนิคก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

             บริษัทมีทีมงานทำหน้าที่ประเมินหน้างานในบริเวณที่สงสัยว่าดินมีความอ่อนตัว หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างได้ ในการประเมินดังกล่าว บริษัทใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอาทิ Hyper optics impulse scanning เพื่อสำรวจหาตำแหน่งช่องว่าง Dynamic Cone Penetrometer เพื่อทดสอบความแข็งแรงของพื้นดินที่ระดับความลึกอย่างน้อย 15 เมตร ซึ่งผลจากรายงานจะช่วยทำให้การตัดสินใจสำหรับขั้นตอนต่อไปมีประสิทธิภาพ Ground Penetrating Radar เพื่อการประเมินพื้นที่ขนาดใหญ่ที่รวดเร็ว และแม่นยำ และ Trimble monitoring เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของพื้นผิวในช่วงระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 1 วันจนถึง 1 ปี ซึ่งสามารถตรวจสอบผลได้ตลอดเวลาผ่านมือถือของลูกค้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการ